Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
 

Autortiesības

Foto.lu.lv ir Latvijas Universitātes īpašums, kurš satur oriģinālmateriālus. Informācija, ko satur foto.lu.lv, ir aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikas likumu par autortiesībām.

Foto.lu.lv attēlu lietošanas noteikumi:

foto.lu.lv publicētos attēlus drīkst kopēt, reproducēt, pārpublicēt, uzglabāt, arhivēt, pārsūtīt bez saskaņošanas ar autortiesību subjektu (fotogrāfijas autoru vai Latvijas Universitāti) un bez atlīdzības izmaksas.

Pārpublicējot fotoattēlu, obligāti pie tā jānorāda atsauci (to, kas norādīts pie attēla aiz autortiesību piederības zīmes "©").

Publicējot attēlu elektroniski, vēlams, lai atsauce saturētu hipersaiti uz avotu (foto.lu.lv).

foto.lu.lv publicēto attēlu izmantošanu reklāmas nolūkā jāsaskaņo, rakstot uz e-pastu .

Augstāk minēto foto.lu.lv lietošanas noteikumu pārkāpums tiek uzskatīts par autortiesību pārkāpumu.


 
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas un inovāciju departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības